کارگران جهان متحد شوید!

 

 

 

  

The Organization of  19 Bahman  

زنده باد مبارزه مسلحانه که تنها راه رسیدن به آزادیست!

 نشریهبرای ارتباط با ما، با آدرس پُست الکترونیک زیر تماس بگیرید:

 

 

 

صفحه اصلی

 

 

          

گرامی باد خاطرة شهدای فروردین ماه چریک های فدائی خلق!


فرا رسیدن بهار طبیعت بر عموم کارگران و زحمتکشان فرخنده باد!

به امید فرا رسیدن بهار زندگی آنان!

 

مطالب رسیده


 

جنایتِ هولناکی دیگر، در افغانستان

در یادمان جان‏باخته‏گان جنگل‏های شمال

«پایه»‌های «چارپایه»‌ای در حال ساخت بنام «حزب سوسیالیست ایران» !

سیاهکل، نماد صداقت و باور به عمل، و قیام توده‏ها، نماد یگانه‏گی و اتحاد!

!با دلاوران سیاهکل تا سوسیالیسم

چه کسانی مدعی مبارزة "تروریستی" اند ؟!

عاقبت «تسامح با مذهب»: «همراهی با امپریالیسم»!

نفت را بر سر سفرۀ مردم بُردندُ، نان را گرفتند!!

!جنبش دانشجوئی، جایگاه و موقعیت آن

! اُفق جنبش مسلحانۀ کُردستان سوریه و کوبانی

!دو فرهنگ حاکم در درون چپ

بیم ها و امیدهای جنگ کوبانی