کارگران جهان متحد شوید!

 

 

 

  

The Organization of  19 Bahman  

زنده باد مبارزه مسلحانه که تنها راه رسیدن به آزادیست!

 نشریهبرای ارتباط با ما، با آدرس پُست الکترونیک زیر تماس بگیرید:

 

 

 

صفحه اصلی

 

 

          

گرامی باد خاطرة شهدای دی ماه چریک های فدائی خلق!

گرامی باد یاد رفیق برجسته حسن نوروزی

شهادت علی‌اصغر (بهمن) روحی‌آهنگران (1354)

تاریخ شهادت 23 دی ماه 1354

 

مطالب رسیده