کارگران جهان متحد شوید!

 

 

 

  

The Organization of  19 Bahman  

زنده باد مبارزه مسلحانه که تنها راه رسیدن به آزادیست!

 نشریهبرای ارتباط با ما، با آدرس پُست الکترونیک زیر تماس بگیرید:

 

 

 

صفحه اصلی

 

 

          

گرامی باد خاطرة شهدای بهمن و اسفند ماه چریک های فدائی خلق!

گرامی باد یاد رفیق برجسته حسن نوروزی

گرامی باد چهل و چهارمین سالگشت حماسه سیاهکل!

 

مطالب رسیده