کارگران جهان متحد شوید!

 

 

 

 

  

The Organization of  19 Bahman  

زنده باد مبارزه مسلحانه که تنها راه رسیدن به آزادیست!

 نشریهبرای ارتباط با ما، با آدرس پُست الکترونیک زیر تماس بگیرید:

 

 

 

صفحه اصلی

 

گرامی باد خاطرة شهدای اردیبهشت ماه چریک های فدائی خلق!


اول ماه می روز جهانی مبارزه کارگران خجسته باد!

مطالب رسیده


خود «مسلمان» ناشده «کافر» شده!

آرزوهای فرخ نگهدار!

در گرامیداشت روز جهانی کارگر!

فرخ نگهدار، بازمانده ای از دوران توهم «شکوفایی جمهوری اسلامی»!

جامعه‏ی کارگری در اوّل ماه مه

تسلط بر منابع انرژی، مهم‌ترین عامل

 در بازتقسیم امپریالیستی جوامع نفت‌خیز تحت‌سلطه‌

(مطلب فوق سرمقاله پیام سیاهکل شماره 26 می باشد که توسط یکی از رفقا در وین به زیان آلمانی ترجمه شده است.)

خجسته باد، اول ماه مه(11 اردیبهشت) روز جهانی کارگران!

بُحران یمن، حقیقت چیست؟

جنایتِ هولناکی دیگر، در افغانستان

در یادمان جان‏باخته‏گان جنگل‏های شمال

«پایه»‌های «چارپایه»‌ای در حال ساخت بنام «حزب سوسیالیست ایران» !

سیاهکل، نماد صداقت و باور به عمل، و قیام توده‏ها، نماد یگانه‏گی و اتحاد!

!با دلاوران سیاهکل تا سوسیالیسم

چه کسانی مدعی مبارزة تروریستی اند ؟

عاقبت «تسامح با مذهب»: «همراهی با امپریالیسم»!

نفت را بر سر سفرۀ مردم بُردندُ، نان را گرفتند!!

!جنبش دانشجوئی، جایگاه و موقعیت آن

! اُفق جنبش مسلحانۀ کُردستان سوریه و کوبانی

!دو فرهنگ حاکم در درون چپ

بیم ها و امیدهای جنگ کوبانی