کارکران جهان متحد شوید!

The Organization of  19 Bahman

 

 

 

 

 

زنده باد مبارزه مسلحانه که تنها راه رسیدن به آزادیست!

 نشریه


 

سرمقالة نشریة جدید سازمان

مقاومت کوبانی، تجلی ارادهً خلق!

دیگر مطالب این شماره:

آرزوهای "بزرگ" کودکان

 


برای ارتباط با ما، با آدرس پُست الکترونیک زیر تماس بگیرید:

 

 

 


 

     صفحه نخست

 

          

 

 

گرامی باد خاطرة شهدای دی ماه چریک های فدائی خلق

 

مطالب رسیده